disclaimer | algemene voorwaarden

 

ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1, Definities
In de algemene voorwaarden (hierna AV) wordt verstaan onder:
Sportmasseur:
I.M.J.J. Schoondermark en H.H.J.M. Schoondermark, beiden lid van de Federatie van Belangenverenigingen Massage en Sportverzorging (FBMS), tevens in het bezit van een Nederlands diploma Sportmasseur, handelende als zelfstandig gevestigd sportmasseur;
CliŽnt:
degene aan wie door de sportmasseur een behandeling of advies verleend wordt dan wel diens wettelijke vertegenwoordigers;
Arts:
de huisarts of specialist door wie de cliŽnt naar de sportmasseur is verwezen;
Praktijkadres:
de locatie waarop de praktijk van de sportmasseur wordt uitgeoefend;

Artikel 2, Algemeen
De sportmasseur verleend een behandeling of advies aan de cliŽnt op het als zodanig opgegeven praktijkadres, tenzij onderling anders afgesproken. Van elke wijziging van het praktijkadres wordt de cliŽnt terstond op de hoogte gesteld.

Artikel 3, Basis
De sportmasseur kan de cliŽnt zowel op persoonlijke basis als op basis van een formele verwijzing door de arts behandelen. In het laatste geval houdt de sportmasseur de arts op de hoogte van het verloop van de behandeling. Gegevens van de cliŽnt worden zonder toestemming van de arts niet aan derden verstrekt.

Artikel 4, Verhindering
Indien de cliŽnt verhinderd is op de afgesproken datum en tijdstip op het praktijkadres aanwezig te zijn dient hij de sportmasseur hiervan zo snel mogelijk op de hoogte te stellen. Indien de cliŽnt binnen 24 uur voor genoemd tijdstip bericht van verhindering aan de sportmasseur geeft, dan wel geen zodanig bericht geeft, is de sportmasseur gerechtigd om het honorarium voor de desbetreffende afspraak aan de cliŽnt in rekening te brengen. Betreffende afspraken op een dag volgend op een zondag of op ťťn of meer erkende feestdagen wordt bedoelde termijn van 24 uur geacht in te gaan om 18.00 uur op de laatste voorafgaande gewone werkdag. Betreffende een gewone maandag gaat de termijn daarom in om 18.00 uur op de voorafgaande vrijdag.

Artikel 5, Tariefstelling
Voor de behandeling aanvangt deelt de sportmasseur de cliŽnt mondeling of schriftelijk mede welke tarieven er gelden. Deze tarieven zijn inclusief BTW of andere wettelijke heffingen indien en voor zover die berekend zouden moeten worden. De sportmasseur is gerechtigd prijsstijgingen door te voeren indien en voor zover zich onvoorziene prijsverhogende omstandigheden voordoen na het afsluiten der overeenkomst. Waarbij de sportmasseur zich beroept op het feit dat op 1 januari van elk kalenderjaar er een tariefwijziging zal kunnen plaats vinden.

Artikel 6, Intellectuele eigendom
De sportmasseur behoudt te allen tijde alle rechten op door hem gemaakte adviezen, plannen, documenten, afbeeldingen en/of de hierop betrekking hebbende informatie en ďknowhowĒ, zelfs wanneer daarvoor kosten in rekening zijn gebracht of naderhand nog verbeteringen zijn aangebracht, al dan niet op aanvraag van de cliŽnt. De in de vorige zin genoemde zaken mogen zonder schriftelijke toestemming van de sportmasseur noch geheel noch gedeeltelijk worden gekopieerd, anders dan voor intern gebruik bij de cliŽnt, noch ter hand gesteld of op andere wijze worden bekendgemaakt, noch door de cliŽnt worden gebruikt of ter beschikking worden gesteld anders dan voor het doel, waarvoor ze door de sportmasseur verstrekt zijn.

Artikel 7, Betaling
Tenzij anders is overeengekomen dient de betaling door de cliŽnt aan de sportmasseur contant te geschieden aan het einde van het consult. De cliŽnt krijgt, indien gewenst, een kwitantie. Compensatie door de cliŽnt met bestaande of vermeende vorderingen op de sportmasseur uit welk hoofde dan ook, is uitdrukkelijk uitgesloten. Wordt er met de cliŽnt afgesproken dat er betaald wordt via een factuur dan geldt het volgende: Bij overschrijding van de betaaldatum wordt het factuurbedrag vermeerderd met 5,00 euro administratiekosten. Indien de nota 60 dagen na factuurdatum niet voldaan is, is de sportmasseur gerechtigd om met terugwerkende kracht vanaf de eerste dag van verschuldigdheid wettelijke rente over het verschuldigde in rekening te brengen, alsook alle kosten verband houdende met de inning van de desbetreffende vordering, waaronder uitdrukkelijk mede worden verstaan kosten ter incasso door een incassobureau en gerechtelijke kosten.

Artikel 8, Onuitvoerbaarheid van de opdracht
De sportmasseur heeft het recht de overeengekomen consulten/werkzaamheden op te schorten indien zij door omstandigheden, welke buiten zijn invloedsfeer liggen of waarvan hij bij het sluiten van de overeenkomst niet op de hoogte was of kon zijn of vanwege ziekte, tijdelijk verhinderd is zijn verplichtingen na te komen. Indien de nakoming blijvend onmogelijk wordt kan de overeenkomst worden ontbonden voor dat deel dat nog niet is nagekomen. Geen van beide partijen heeft in dat geval recht op vergoeding van de ten gevolge van de ontbinding gelede schade.

Artikel 9, Aansprakelijkheid
Het advies van de sportmasseur is naar zijn aard resultaat gericht zonder dat resultaat te garanderen. De sportmasseur sluit elke aansprakelijkheid uit terzake van schade of letsel of ziekte voortvloeiend uit of verband houdende met de opvolging door de cliŽnt van door de sportmasseur verstrekte adviezen, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van de kant van de sportmasseur. Met dien verstande dat voor vergoeding alleen in aanmerking komt die schade, waartegen de sportmasseur verzekerd is. Daarbij moeten de volgende beperkingen in acht genomen worden; Niet voor vergoeding in aanmerking komt bedrijfsschade, derving van inkomsten en dergelijke, door welke oorzaak ook ontstaan. Voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld door derden is de sportmasseur nimmer aansprakelijk. Indien de assuradeur van de sportmasseur om welke reden dan ook niet tot uitkering overgaat, zal de aansprakelijkheid van de sportmasseur ten allen tijde beperkt worden tot ten hoogste tweemaal het tarief van 1 consult. De sportmasseur is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de gevolgen van onjuiste informatie die voortvloeit uit een onbekend en/of verzwegen gezondheidsaspect.

Artikel 10, Toepasselijk recht en forumkeuze
Alleen de burgerlijke rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van de sportmasseur is bevoegd kennis te nemen van geschillen. Nederlands recht is van toepassing.

Massagepraktijk Schoondermark  |  Molenstraat 18  |  5531 GB Hapert  |  t 0497-387 181  |  m 06-532 586 29  |  e info@massageschoondermark.nl